FFWPU-BULGARIA
Услуги:образование.
Цены:50 лева .
e-mail:ffwpu@netbg.com
E-mail;ffwpu@mail.bg
Из устава.
` УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ “СЪЮЗ НА ПИСАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ”/ОТ ВСИЧКИ ЭТНОСИ/;ТЕЛ.02/9288926,4894545,9274072.
ПРЕАМБУЛА
КАКТО ГРАДИНАТА Е ПРЕКРАСНА,КОГАТО В НЕЯ ЦЪФТЯТ ВСИЧКИ ЦВЕТЯ, ТАКА И В НАЙ-НОВАТА ЛИТЕРАТУРА НА БЪЛГАРИЯ СА РАВНОПОСТАВЕНИ ТВОРЦИТЕ ОТ ВСИЧКИ СЪЩЕСТВУВАЩИ В ДЪРЖАВАТА ЕТНОСИ. ЩОМ СИ ЧЛЕН НА СЪЮЗА НА ПИСАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ,ЗАКАЧИ АНТАГОНИ-ЗМА СИ НА ПИРОНА У ДОМА И РАБОТИ ЗА ЛИТЕРАТУРА,ОБЕЗСМЪРТЯВАЩА ЧОВЕКА.
РАЗДЕЛ І

Чл.1 (1) Сдружение “Съюз на писатели в България” е свободно, доброволно и независимо сдружение на лица, които създават литература на български език и други езици от всички етноси.
(2) Сдружение “Съюз на писатели в България”е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, което възниква с вписването му в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийски градски съд. Сдружението се учредява за неопределен срок.
(3) Седалището и адреса на управление на сдружението са в гр.София, община „------------------------------------------------------------------------------------------------------
Чл.2 (1) Целта на сдружението е издигане престижа на българските писатели и иницииране на дейности и проекти със значим социален и обществен ефект. За изпълнение на целта си сдружението ползва всички средства, допустими от законите на Република България спрямо всяко юридическо лице с нестопанска цел.
(2) Предметът на дейността на сдружението е защита и подпомагане творците на българска литература:
а) Защита на творческите, професионални, социални и граждански права на неговите членове.
б) Защита на авторски права.
в) Грижи за опазване творческото наследство на починали писатели и защита интересите на техните наследници.
г) Участие в подготовката и обсъждането на нормативни актове, отнасящи се до развитието на българската литература и език и интересите на българските писатели.
д) Установяване и развитие на творчески връзки с чуждестранни творчески организации, издателства и други лица за разпространяване и популяризиране на класическата и съвременна българска литература.
е) Организиране и участие в провеждането на конгреси, симпозиуми, конференции, семинари, творчески срещи и конкурси, както и в присъждането на награди за литературно творчество.
ж) Провеждане на публични дебати по важни за обществото проблеми.
з) Събиране и поддържане на архив на съвременната българска литература.
(3) Сдружението извършва като допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, издателска, информационна, консултантска и програмна дейност, мениджмънт и маркетинг в областта на литературата, културата и изкуството. Приходите от допълнителната стопанска дейност, която се регулира от
Ако си БЪЛГАРИН,действай незабавно!Това е за Теб,за Твоето семейство,за Твоя
бизнес,за Твоя живот.Включете се незабавно.http://numzb.narod.ru
> > With agreement of the President of Republic of Bulgaria.www.fdb-b1.narod.ru

> > С Ъ О Б Щ Е Н И Е
> > Инициативният комитет` ` Национална утринна молитвена закуска`` ,``Y`s Men`s Club``-Sofia, ``Съюз на писателите в България``и``Международно Сдружение на Дипломатите в България``/International Diplomats Organization/
> организира редовни бизнес – срещи на ВИП – персони от България и
> > чужбина. Каним Ви да вземете участие в поредната бизнес – закуска под патронажа на Президента на Република България. Говорителите са изтъкнати
> личности в България.
> > Вашето участие ще Ви позволи да установите нови бизнес – контакти, да намерите нови делови партньори и прекрасни приятели. Следваща бизнес – закуска на 11 май 2006 г., /вторник / от 7.30 до 9.00 часа сутринта:София,ул."Васил Друмев"№37.
> > В случай, че приемете поканата за участие, Ви молим да ни съобщите Вашия адрес, на който ще получите поименна покана с програмата за срещата. Таксата
> за участие е задължителна; 50 дол.,50 евро или 50 лв.
> > Дарителска сметка: ОББ клон „Фр.Нансен”,банков код 20078205; сметка в лева и валута 1026366518;Дан. Номер:2221162717;БУЛСТАТ- 13 05 50 905.
> > За контакти: тел. +359 2 /9274072; 8633875;276537; 9744624; 0897-526589; 0889-200141; e-mail:milenaiotseva@hotmail.com, rosen19@mail.bg, bobitashkov@yahoo.com , vashkevich@mai.bg,
Координатори: проф.Иван Денев, Борис Ташков, Михаил Вашкевич,Иван Ников.

Hosted by uCoz