~~~~~~~~~~П Р О Е К Т-БЪЛГАРИЯ~~~~~~~~~~

Структура на “Съюз на писателите в България”/от всички етноси/. ПРОЕКТ-предложение.
Секция “Художествена литература”
Кандидатът за член на СПБ трябва да е превел художествена проза с общ обем 100 авторски коли или 2400 стиха, или 4 многоактни пиеси и да представи препоръка от член на СПБ.
Секция “Научна и техническа литература”
Кандидатът за член на СПБ в тази секция трябва да представи не по-малко от 2000 страници превод.
Секция “Обществена и политическа литература”
Кандидатът за член на СПБ трябва да представи 50 авторски коли превод и писмена препоръка от член на СПБ.
Секция “Синхронен и консекутивен превод”

NATIONAL PRAYER BREAKFAST-BULGARIA
WITH AGREEMENT OF THE PRESIDENT OF REPUBLIC OF BULGARIA.
National Prayer Breakfast. At the attention of: State leaders Leaders of the Agencies and Parliaments Religious organizations, unions, associations, Brotherhoods Church pastors Company leaders VIP persons NATIONAL PRAYER BREAKFAST BULGARIA.www.numzb.narod.ru;e-mail: numzb@abv.bg; boris_tashkov@abv.bg; nums@abv.bg; Invitation letter Dear Sir or Madam, We are pleased to have the honor of inviting you to the National Prayer Breakfast in Bulgaria according to your agenda and interest. For information, this is public-cleric event, which is well known and organized in more than 60 countries from all over the world (Russia, Albania, USA/Washington and etc). Participants are state leaders, representatives of the public administration, leaders of the social and political structures, as well as country and world church leaders and religious organizations. THE PURPOSE OF THE OUR INITIATIVE COMMITTEE WITH ORGANIZING THIS EVENT IS RELATED TO FOLLOWING ITEMS: • Promoting before Bulgarian community and public authorities (legislative, executive, court and mass media) that believers are irrevocable part from the public. • Promoting that our clerical and moral goals are directed to welfare and prosperity of our country. • Creating conviction in leaders of our country, that they are appointed on their seats from God by the voters and that they are obliged to take the responsibility for their actions before the nation. We would like to express our readiness for creating relationships with public, cultural, scientific, religious, state, political, non-governmental and other organizations for joint social, humanitarian and moral serve for Bulgarian people and our state. We are placed to invite for meeting Bulgarian public administration leaders, the main churches, NGO’s and etc. Between our guests we expect famous public and political figures from our country, foreign guests, representatives of the diplomatic circles and others. Personal participation fee is $ 100, EUR 100 or BG. Lv.50, for participant. National Prayer Breakfast will take place on 11 Mai 2006 in Sofia-1504,``Vasil Drumev``str.N:37, 9:00 to 12:00. Recognizing, that organization and preparation of this type of events requires medium of circulation we ask for some sponsorship. In order to starting this project we ask persons who would like to participate to nominate their representative in Organizational Committee. Donation account: OBB “Fr. Nansen”, bank code 20078205; account in lv. and currency 1026366518; Tax N 222 116 27 17; BULSTAT 13 05 50 905. Contacts:www.numzb.narod.ru; Coordinator: Marius Georgiev Markov (02) 8623875; 9274072;fax:(003592)9430209; 0888-124723 Coordinator: Prof. Ivan Denev Georgiev (02)8276537;0888397901:www.numzb.narod.ru, Email;mv.nums@abv.bg;prorok@dir.bg;bobitashkov@yahoo.com;pisatel@open.by We look forward hearing from you. Initiative Committee

HАЦИОНАЛНА УТРИННА МОЛИТВЕНА СРЕЩА В БЪЛГАРИЯ - /НУМС/

До: Ръководителите на Държави,Правителства и Парламенти; религиозните организации, съюзите, асоциациите, братствата и пасторите на църквите; ръководители на фирми и VIP персони от цялата страна и чужбина.

П О К А Н А
Инициативен комитет за НУМС организира такава – първата обществена акция в България от този род. Това е обществено-духовно мероприятие, което се провежда в повече от 60 страни на света с участието на представители на Държавната власт и лидери на обществени и политически структури от една страна, а от друга – ръководители на църкви и религиозни организации от страната и света. В Русия например, такива закуски се провеждат редовно от 6 години с участието на руски и чуждестранни гости, в Албания – за втори път. В столицата на САЩ Вашингтон събитието беше организирано за 54-ти път тази година с участието на 5000 известни личности от цял свят. Ние изразяваме готовността си да развием връзки с обществени, културни, научни, религиозни, държавни, партийни, неправителствени и др. организации за съвместна социална, хуманитарна и морално-нравствена служба на народа на България и на държавата ни. Ние каним на среща ръководителите на органите на държавните власти на България, основните църкви, неправителствените организации и др. Сред гостите очакваме видни обществени и политически деятели на страната, чуждестранни гости, дипломати и др.
Персоналната такса за участие е 100 $, 100 евро , 50 лв.на човек или др. /съгласно ценоразписа или от спонсори по банков път/.

Цели на НУМС:
- засвидетелстване пред българското общество, в това число и пред различните власти /законодателна, изпълнителна, съдебна и средствата за масова информация/, че вярващите хора са неотменима част от обществото; че нашите духовни и нравствени стремежи са насочени към благото и просперитета на държавата ни.
- Създаване на убеденост у ръководителите на държавата, че са поставени на ръководните си места от Бога чрез своите избиратели и са длъжни да бъдат отговорни пред своя народ и пред самия Творец с действията си.
Дарителска сметка: ОББ клон “Фр.Нансен”, банков код 20078205; сметка в лева и валута 1026366518; Дан. Номер: 222 116 27 17; БУЛСТАТ: 13 05 50 905.
Националната молитвена закуска ще се проведе 11 МАЙ 2006 г. от 9 до 12 ч.,на адрес: София-1504, ул.``Васил Друмев``№37. Организацията и подготовката за проява от такъв мащаб изисква средства, за което молим спонсорство.
Телефони за контакти:
Координатор : Борис Ташков : (02) 9274072; 0888-124723:факс:02/9430209,
Председател : проф.д-р. Иван Денев Георгиев (02)8276537; 0888-397901,
e-mail: mv.nums@abv.bg; numzb@abv.bg; boris_tashkov@abv.bg; nums@abv.bg; www.numzb.narod.ru

Февруари 2006 Инициативен комитет.
СофияО компании

Услуги

Цены

Наши координаты

E-mail:vashkevich@all.bgHosted by uCoz